2018. március 15., csütörtök

Magyarországi - és határon kívüli - gyülekezetek vezetői, és minden hívő részére !Tárgy :       Isten  ítélete a  Magyar  Nemzet  és  az  Egyházak  felett
                                       (Isten  prófétai  üzenete)

10 És elküldött Amáziás, Béth-El papja Jeroboámhoz, Izrael királyához, ezt üzenve: Pártot ütött ellened Ámós az Izrael házában; nem tűrheti az ország az ő mindenféle beszédét. 11 Mert így beszél Ámós: Fegyver által hal meg Jeroboám, az Izrael pedig fogságba vitetik az ő földjéről! 12 Ámósnak pedig így szólt Amáziás: Menj el, próféta! Fuss el a Júda földjére; ott edd kenyered és ott prófétálj!
13 Béth-Elben pedig ne prófétálj többé; mert a király szenthelye és az ország székháza ez! 14 És felelt Ámós, és mondta Amáziásnak: Nem vagyok próféta, sem prófétának fia; barom-pásztor vagyok és vad fügét szedek; 15 De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és mondta nekem az Úr: Menj el és prófétálj az én népemnek, az Izraelnek!  (Ámos próféta könyve  7:10-15,)

Kedves  Gyülekezetvezetők,  és  Testvérek !
Ámos próféta csak egy barom-pásztor volt, de legnagyobb meglepetésére szólt hozzá Isten saját nemzete sorsával kapcsolatban, ami mind be is teljesedett.  Én pedig csak egy kamion sofőr vagyok, és meglepetésemre én hozzám is többször szólt Isten a Magyar Nemzet sorsával kapcsolatban, ami rendkívüli felelősséggel terhelt meg, mivel a Magyar Nemzet minden tagjának sorsát és jövőjét érintő üzenetről van szó.
Azt a megbízatást kaptam Istentől, hogy ezt a figyelmeztető üzenetet, amit a Magyar Nemzet minden tagjához küldött általam – beleértve az egyházakat és egyháztagokat is, – adjam át annyi egyházvezetőnek, egyháztagnak, felekezetnek és gyülekezetnek, házi gyülekezetnek, amennyinek csak tudom, az országhatáron belül és kívül.
Jelen levelemmel ennek a felelősségemnek teszek eleget, mivel sok millió magyar ember élete- és üdvössége forog kockán, és az egész nemzet megmaradása, vagy megsemmisülése a tét.  Az Istentől kapott üzenetet jelen levelemhez csatolom. Istenfélelemmel vizsgáljátok meg, mert Isten üzenete elfogadásának, vagy elutasításának örökkévaló következményei a továbbiakban már nem az én-, hanem a ti (a címzettek) felelőssége !
És (ha) megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.” (2.Krónika 7:14,)

Tisztelettel :   
          Sólyom  Albert  sk.                                                                                                               E-mail:  albertsolyomgb@gmail.com
Kelt,  2018. március  12.


Kapják :  Keresztény egyházak, gyülekezetek, és ismertebb politikai pártok. 


A prófécia írott formában
ISTEN ÜZENETE A MAGYAR NEMZET ÉS A MAGYAR EGYHÁZAK SZÁMÁRA
Kapta :  Sólyom Albert   (2018. január  18.-án)

”Én vagyok az Úr a ti Istenetek Ábrahám, Izsák, Jákob Istene. Én teremtettem a földet, a vizeket, az eget mindent ami ezekben benne van.

Halld Magyar Nemzet szavam: Európában elsőként Magyarországon foglalták Alaptörvénybe a Bálvány(*) tiszteletét (imádását), jogalapot adva a gonosznak, hogy elpecsételje maga számára az egész magyar nemzetet.   Ott világít homlokotokon a 666-os(**) pecsét, csak néhány kivétel van, akik szembe szálltak a törvény megjelenésével és elutasították.

Halld hát Magyar Nemzet parancsom: Eljött az idő, hogy olyan politikai vezetőket válasszatok magatoknak, akik betartják, megcselekszik és végrehajtják parancsomat.  Az Alaptörvényt vissza kell vonni, meg kell semmisíteni minden betűjét számítógépről, internetről, és minden olyan helyről ahol elérhető és vele együtt a hozzá tartozó összes törvénnyel! (***)
Vissza kell állítani az alkotmányos jogrendet a Magyar Nemzet számára!


Politikai vezetők most hozzátok szólok:  Ha betartjátok, cselekszitek, végrehajtjátok (fenti) parancsomat, akkor én megáldalak, megtartalak titeket a végig.  Ha csak azért fogadjátok üzenetem, hogy hatalomra jussatok és nem cselekszitek parancsom, akkor nem éritek el a ciklusotok végét, mert meghaltok.

Halld parancsom Magyar Nemzet:  Ha cselekszitek, betartjátok és végrehajtjátok parancsomat, akkor kegyelmet találtok nálam és én eltörlőm a pecsétet a homlokaitokról.

Ha nem cselekszitek, elutasítjátok, megtagadjátok, nem tartjátok be parancsom, akkor kinyújtom karom ítéletre, és nem marad ott meg a Magyar Nemzetben kő kövön, beton betonon, vas vason és még a virág sem marad meg a cserepében! Emlékezzetek Magyar Nemzet, emlékezzetek Magyar Nemzet, emlékezzetek Magyar Nemzet, nem is olyan régen, Ceausescu fénykorának kezdetén kinyújtottam karom ítéletre és megráztam fővárosát Bukarestet. Emlékezzetek a pusztulásra, emlékezzetek a pusztulásra, emlékezzetek a pusztulásra!
Ez az ítélet hétszerte nagyobb lesz annál,  képzeld el a pusztulást.


Íme közel van már az a nap, az ajtó előtt, amely napon vissza küldöm Fiamat és megítéli ezt a nemzetet, a világ összes nemzetével együtt.

Most hozzátok szólok országhatáron kívül élő magyarok: nehogy azt higgyétek, hogy ti megmenekültök az ítélet alól, mert az Alaptörvény (****) minden olyan emberre kiterjed, aki magát magyarnak vallja, vagy rendelkezik magyar állampolgársággal.

Halljátok szavaimat Magyar Nemzet: Az ítélet elrendeltetett. A ti szabad akaratotokon, megtéréseteken(”) , hiteteken, engedelmességeteken múlik az ítélet beteljesedésének kezdete.  Akkor lesz az, amikor azt hiszitek, hogy már megmenekültetek.  Akkor jön el az ítélet a pusztulás, és akkor sírni és gyászolni fogtok, mert a magyar nemzet számára már nem lesz kegyelem, csak a gyehennával sújtó ítélet.

Albert a te feladatod, hogy eljuttasd üzenetemet a létező legtöbb felekezethez, gyülekezethez, házi gyülekezetekhez.

Az ő feladatuk(*****), hogy hirdessék templomokban,  gyülekezetekben, házi gyülekezetekben, és  továbbítsák  testvér-felekezeteknek, testvér-gyülekezeteknek, házi gyülekezeteknek, valamint eljuttassák minden ismerős felekezetekhez, gyülekezetekhez, házi gyülekezetekhez, mert az üzenetem el kell jusson a politikai vezetőkhöz is, és a létező legtöbb emberhez, aki a magyar nemzethez tartozik, országhatáron belül és kívül, hogy a döntéseit mindenki szabad akaratából tehesse meg!”

Lejegyezve:    2018.  március hónap 9. napján.

Solyom Albert 
E-mail: albertsolyomgb@gmail.com
(kamion-sofőr  EU-ban, -  2018. márciusban érkeztem haza szabadságra)

Megjegyzés :  Ámos próféta azt vallotta magáról  (Ámos 7:14-15), hogy ő barom- pásztor, nem hivatásos próféta, de mivel Isten szólt hozzá és felelősséget helyezett rá, ezért prófétált, nem tehetett mást.   Rám is ezt a felelősséget helyezte Isten,  ezért  teszem közzé, hogy eljusson a címzettekhez. Nem kívánok „Jónás prófétához” hasonlóan Isten elől menekülni. Isten a semmiket is ki szokta választani,( ld. Pál levele 1.Kor.1:27-29. versben.)

Jelmagyarázat :   
(*) Bálvány=”Szent Korona”; a bálvány szakrális tisztelete, a Tízparancsolat II. parancsolatának durva megsértése, ami jogot ad sátánnak a nemzet ellen. Átkot-, romlást-, pusztulást hoz. Kiváltja Isten ítéletét is.
(**) János Jelenések könyve 13:8, 14:9-10 vers, az Antikrisztus=Fenevad (=pusztító) bélyegének száma 666.
(***) Apostolok csel. 19:19, - Efézusban a sátán emberei lelepleződtek, a könyveiket nyilvánosan elégették.
(****)  Nemzeti Hitvallás: a Magyar Nemzet minden tagja tiszteli a Szent Koronát (szakrális tisztelet).
(*****) Minden keresztény egyházvezető-  és hívő  Isten előtti felelőssége    a saját- és embertársai üdvössége érdekében    ennek az üzenetnek az elfogadása-  és sürgős terjesztése!
(”) Aki még hitetlen, keresse, kutassa a Teremtő Istent, térjen saját útjáról Isten útjára, ezáltal megmenekülve a kárhozat ítéletétől. Így szól Izrael Istene : „Engem keressetek és éltek!” (Ámos próféta könyve 5.rész 4. vers)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése